Συμβουλευτική, επενδύσεις στη Βουλγαρία

Σε συνεργασία με την D & T Investment Consulting παρέχουμε

 • Συμβουλευτική σχετικά με επενδυτικές προθέσεις και εκπροσώπηση όπου είναι απαραίτητη αυτή, για την υλοποίηση της επένδυσης.
 • Συμβουλευτική σε εταιρείες σε θέματα που αφορούν στη:
  • δομή του κεφαλαίου τους
  • στρατηγική κλάδων
  • σύναψη συμβολαίων, ερμηνεία, τροποποιήσεις, διακοπή συμβολαίων
  • χρηματοδότηση επιχειρήσεων
  • μεταβίβαση ή απόκτηση των απαιτήσεων από δάνεια και άλλες μορφές χρηματοδότησης (factoring, forfaiting)
  • διάρθρωση και διαχείριση οικονομικών (μη τραπεζικών) φορέων
  • πώληση και αγορά ακινήτων, διάρθρωση των συναλλαγών για την πώληση και ενοικίαση ακίνητης περιουσίας, μελέτες σκοπιμότητας για την ακίνητη περιουσία και παροχή συμβουλευτικής σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου

Επίσης παρέχουμε:

 • νομική εκπροσώπηση σε αστικές, εμπορικές και διοικητικές υποθέσεις
 • εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων/κρατικών φορέων, σχετικά με αδειοδοτήσεις κι άλλες διοικητικές πράξεις
 • διαχείριση μετοχών και ακινήτων;
 • ασφάλειες και εκπροσώπηση κατά την διεκδίκηση ασφαλιστικών απαιτήσεων